Tasting Trip Video Blog | Day 3: Syrah, Syrah, Syrah, Syrah